ที่มาโครงการหลังคาเขียว

บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อหรือยูเอชที ตระหนักถึงปัญหาและความมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและ ครบวงจร โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล (2549-2550) โครงการแจ๋วรักษ์โลก (2551) โครงการร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซีและเต็ดตรา แพ้ค (2552)


จากผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ดังกล่าวที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศมาโดยตลอด บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด จึงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อการสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นถึงโอกาสในการ ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสา หลังคาเขียว ที่จะช่วยสร้างโลกสีเขียวให้กับส่วนรวม โดยการช่วยจัดเก็บกล่องและนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็น แผ่นหลังคาซึ่งจะผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโครงการฯดังกล่าว บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยร่วมทำ กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนโครงการ คือ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โครงการฯดังกล่าว บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยร่วมทำ กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนโครงการ คือ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กล่องเครื่องดื่ม
  • เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
  • เพื่อเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย
  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ
  • เพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ได้จากการบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาให้กับชุมชนในโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของวัสดุเหลือใช้

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" จะจุดประกายให้ทุกๆ คนได้รู้ว่าทุกส่วนใน "กล่องเครื่องดื่ม" ทั้งที่เป็นกระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำกลับมา "รีไซเคิล" ได้ทุกส่วน และในวันนี้การรีไซเคิล "กล่องเครื่องดื่ม" ไม่ได้เป็นแค่การช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ที่ขาดโอกาสในรูปแบบต่างๆ ได้

  • จำนวนกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่รวบรวมได้ การดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ตั้งเป้าเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มประมาณ 40 ตัน หรือคิดเป็นสี่ล้านกล่อง สามารถนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้ประมาณ 2,000 แผ่น
  • ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากจำนวนกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถรวบรวมได้ 4 ล้านกล่อง สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 36 ตัน
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินโครงการ โครงการฯ สามารถขยายเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกลุ่มลูกค้าของเต็ดตรา แพ้ค และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ที่สนใจ โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม กระบวนการจัดเก็บรวบรวม และความร่วมมือของภาคสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม