บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

Greenroof Understanding Lowcarbon Image Bg

ฉลากคาร์บอน

Carbon Reduction Label คือ ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดย การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้าตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใช้ และการ จัดการหลังการใช้ โดย LCA ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดย แสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) อย่างไรก็ตาม ข้อมูล LCA ในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับ ฉลากลดคาร์บอน ได้ ดังนั้น ในระยะแรก ฉลากลดคาร์บอน จึงเป็นผลจากการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยฉลากลดคาร์บอนจะแสดงให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าในกระบวนการผลิตสินค้าสามารถลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก เป็นปริมาณเท่าใดหลังจากที่ผู้ประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้ว

ข้อดีของฉลากลดคาร์บอน

ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยตรง ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพราะการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการแสดงภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ ที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการส่งออกสินค้าในอนาคตที่อาจมี เงื่อนไขการค้าของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งอาจกำหนดให้ต้องมีฉลากดังกล่าว

Greenroof Understanding Lowcarbon Pic1

เกณฑ์การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

พิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล วัตถุดิบ และการจัดการของเสีย และแสดงผลในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ผลการประเมินจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับเกณ์กลางที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กำหนด กล่าวคือ สินค้าและบริการจะได้รับการอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

  • กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึงปีล่าสุดที่ครบ 12 เดือน หรือ
  • กระบวนการผลิตมีระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวล หรือจากของเสียเพื่อใช้ภายในโรงงาน โดยอาจซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตภายนอกได้แต่ต้อง
  • ไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ จะไม่มีการใช้เชิ้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต (ยกเว้นเพื่อการ เริ่มต้นเดินระบบผลิตไฟฟ้า และเพื่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในพื้นที่สถานประกอบการเท่านั้น) และไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ำเสีย หรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย) หรือ
  • กรณีที่กระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอน จะพิจารณาเป็นกรณีไป

แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน

Greenroof Understanding Lowcarbon Pic2