กล่อง UHT เต็ดตรา แพ้ค

Greenroof Understanding Drinkboxes Image Bg Greenroof Understanding Drinkboxes Boxlayer Greenroof Understanding Drinkboxes Boxlayer 2

กล่องยูเอชทีของเต็ดตรา แพ้ค ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการบรรจุนม นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชา-กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ช่วยคงความสดใสและคุณค่าสารอาหารของเครื่องดื่มไว้ภายในได้นานหลายเดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น และไม่ใช้วัตถุกันเสีย สะอาด ปลอดภัย ประหยัดพลังงานในการขนส่ง จัดเก็บ และจัดจำหน่าย


กล่องประกอบไปด้วยชั้นกระดาษ (75%) สร้างรูปทรงแข็งแรงและทนทาน ส่วนชั้นพลาสติกโพลีเอททีลีน (20%) ช่วยผนึก และป้องกันความชื้นและชั้นอะลูมิเนียมฟอยล์ (5%) ช่วยป้องกันอากาศ แสงสว่าง และแบคทีเรีย ไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับนม หรือเครื่องดื่ม ที่อยู่ในกล่อง อันเป็นสาเหตุการสูญเสียนมและเครื่องดื่ม


กล่องเครื่องดื่มปกป้องผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่จากอากาศ จุลินทรีย์ และแสงสว่าง

กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ให้สิ่งดีๆ กับโลก ให้สิ่งดีๆกับคุณ

ให้สิ่งดีๆ กับโลก จากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์

  • สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทดแทนได้ กล่องเครื่องดื่ม ตราเต็ดตรา แพ้ค ใช้วัตถุดิบหลัก 75% เป็นกระดาษจากป่าปลูกที่มีการจัดการที่เป็นระบบ และยั่งยืน มีอัตราการปลูกสูงกว่าอัตราการนำไปใช้ มีการรับรองโดยองค์กรด้านป่าไม้ระดับสากล
  • ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในระบบการขนส่งและการผลิต หรือใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น
  • ขนส่งเป็นม้วนกระดาษใหญ่ ประหยัดเนื้อที่มากกว่าการขนส่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปมาแล้ว การขนส่งบรรจุภัณฑ์ 1 ล้านกล่องใช้รถบรรทุก เพียง 2 คัน ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วใช้รถบรรทุก 50 คัน
  • ผลิตและบรรจุในระบบปลอดเชื้อ ทำให้เก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงาน
  • หลังจากการบริโภคแล้ว ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ช่วยลดปริาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากการเผา หรือฝังกลบ โดยมีการศึกษาว่าการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม 1 ตัน สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 900 กิโลกรัม ทั้งนี้ ในปี 2556 มีการนำกล่องเครื่องดื่มทั่วโลกไปรีไซเคิลกว่า 43,000 ล้านกล่อง
Greenroof Understanding Drinkboxes Pic